CDE对细胞治疗、基因治疗生产管理计算机管理系统审评的标准 请看白博和百奥利盟交付小哥哥的促膝畅谈都交流了点啥~~~

2020-12-28

作者:网站管理员
       各位看官,做为细胞新药研发的各位翘楚,在科研行业那都是响当当的大神,但要进入产业化落地,可能还有一点云里雾里。今天,才富五车学高八斗貌比潘安的Dr.白遇到了CDE老佛爷要对细胞治疗、基因治疗生产管理计算机系统进行评审……
请看白博和百奥利盟交付小哥哥的促膝畅谈都交流了点啥~~~ 
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                               


                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     

TYPE

NEWS